แผนกลยุทธ์/ปฏิบัติการ

โรงเรียนได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียน 3 ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา กลยุทธ์ระดับแผนงาน และกลยุทธ์ระดับโครงการ
                4.1 กลยุทธ์ระดับสถานศึกษาของโรงเรียน
1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ด้วยวิธีการที่หลายหลายและต่อเนื่อง
3. พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร เครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน
                4.2 กลยุทธ์ระดับแผนงานของโรงเรียน
1. แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. แผนงานพัฒนาบุคลากร
3. แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
4. แผนงานพัฒนาชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน
                4.3  กลยุทธ์ระดับโครงการของโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมนักเรียน
                                1.1 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ทุกวันศุกร์
                                1.2 กิจกรรมส่งเสริมการออม
                                1.3 กิจกรรมบันทึกความดี
                                1.4 กิจกรรมวันไหว้ครู
                                1.5 กิจกรรมวันแม่
                2. โครงการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                2.1 กิจกรรมเวรสี
                                2.2 กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
                                2.3 กิจกรรมส้วมสะอาดด้วยมือเรา

                3. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน
                                3.1 กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
                                3.2 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
                                3.3 กิจกรรมหนูน้อยนักพูด
                4.. โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
                                4.1 กิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ
                                4.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
                                4.3 กิจกรรมการจัดทำแฟ้มผลงานนักเรียน
                                4.4 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
                                4.5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
                                4.6 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน
                5. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
                                5.1 กิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ
                                5.2 กิจกรรมการจัดทำแฟ้มผลงานนักเรียน
                                5.3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
                                5.4 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน
                                5.5 กิจกรรมภาษาไทย-อังกฤษวันละคำ
                                5.6 กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
                                5.7 กิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
                                5.8 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต            
                                5.9 กิจกรรมวัดและประเมินผล
                6. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง
                                6.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
                                6.2 กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
                                6.3 กิจกรรมห้องสมุด
                7. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
                                7.1 กิจกรรมอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม
                                7.2 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                                7.3 กิจกรรมส่งเสริมกีฬา
                                7.4 กิจกรรมป้องกันสารเสพติด
                                7.5 กิจกรรมสุขศึกษาในโรงเรียน

                8. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
                                8.1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
                                8.2 กิจกรรมวันสำคัญ
9. โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                                9.1 กิจกรรมงานปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
                                9.2 กิจกรรมจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                                9.3 กิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
                                9.4 กิจกรรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                                9.5 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
                                9.6 กิจกรรมงานนิเทศภายใน
                                9.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
                10. โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
                                10.1 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                                10.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
                                10.3 กิจกรรมส่งเสริมการออม
                                10.4 กิจกรรมแนะแนว
                                10.5 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันสำคัญ
                                10.6 กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทยด้วยการไหว้ยิ้มแย้ม
                                10.7 กิจกรรมภาษาไทย-อังกฤษวันละคำ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง
                1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครู
                                1.1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
                                1.2 กิจกรรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                1.3 กิจกรรมวันสำคัญ
                                1.4 กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                                1.5 กิจกรรมการจัดทำแฟ้มผลงานของนักเรียน
                                1.6 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
                2. โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ
                                2.1 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                                2.2 กิจกรรมพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                                2.3 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม             
                                2.4 กิจกรรมพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
                                2.5 กิจกรรมงานวัดผลประเมินผล
                                2.6 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
                1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
                                1.1 กิจกรรมงานลงบัญชีเวลาปฎิบัติราชการ
                                1.2 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
                                1.3 กิจกรรมงานนิเทศภายใน
                                1.4 กิจกรรมพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
                                1.5 กิจกรรมงานประเมินความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้อง
                2. โครงการส่งเสริมความสามารถในการบริหารโรงเรียน
                                2.1 กิจกรรมงานพัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน
                                2.2 กิจกรรมงานจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน
                                2.3 กิจกรรมงานประเมินความพึงพอใจ
                                2.4 กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา
                                2.5 กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร
                                2.6 กิจกรรมสานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน
                3. โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
                                3.1 กิจกรรมงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                3.2 กิจกรรมงานจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษา
                                3.3 กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน
                4. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการ
                                4.1 กิจกรรมปรับปรุงสภาพภายในโรงเรียน
                                4.2 กิจกรรมเขตพื้นที่รับผิดชอบ
                                4.3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
                                4.4 กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
                                4.5 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน
                1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                                1.1 กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
                                1.2กิจกรรมวันสำคัญ

                2. โครงการสานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน
                                2.1 กิจกรรมวันสำคัญ
                                2.2 กิจกรรมปรับปรุงสภาพภายในโรงเรียน
                                2.3 กิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
4.3  แผนปฏิบัติงานและโครงการ / กิจกรรม

แผนปฏิบัติงานและโครงการ / กิจกรรมของโรงเรียนที่บุคลากรนำเสนอเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
       1.  โครงการที่เกี่ยวข้องกับภาระงานการจัดการศึกษาปฐมวัย
              ผู้รับผิดชอบ  นางสุนิสา  เสาธง
         2.  โครงการที่เกี่ยวข้องกับภาระงานบริหารงานวิชาการ           
            ผู้รับผิดชอบ  นางแสงคำ  ธุวะคำ
        3.  โครงการที่เกี่ยวข้องกับภาระงานบริหารงบประมาณ 
                     ผู้รับผิดชอบ   นายนิทัศน์ วานิชสมบัติ
       4.  โครงการที่เกี่ยวข้องกับภาระงานบริหารบุคคล  
                ผู้รับผิดชอบ นายทวีป  ธรรมานุวัติ ,นายนิทัศน์  วานิชสมบัติ
       5.  โครงการที่เกี่ยวข้องกับภาระงานบริหารทั่วไป
                ผู้รับผิดชอบ  นางกรรณิกา  เสาธง ,นางสุนิสา  เสาธง ,นายนิทัศน์  วานิชสมบัติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น